Trybunał Konstytucyjny - umorzenie sprawy

Informujemy, że po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2017 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

"czy art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) w zakresie, w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych, jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji"

Trybunał Konstytucyjny uznał, że powyższe pytanie nie spełnia przesłanki funkcjonalnej, a postępowanie podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku (art. 59 ust. 1 pkt 2 otpTK).

 WIĘCEJ

Copyright