Kompetencje rzeczoznawców

Rzeczoznawca, legitymujący się uprawnieniami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej może wykonywać większość czynności związanych z konstruowaniem opinii technicznych oraz ustalaniem wartości rynkowych pojazdów. Rzeczoznawca SITK RP nie może jednak wykonywać opinii, o których mowa w trzech artykułach ustawy prawo o ruchu drogowym: Art. 66a ust. 2, pkt 6 i 7 oraz ust. 3; Art. 79 ust.4 pkt 3; Art. 81 ust. 13. Ponadto, diagnosta samochodowy, który przeprowadza dodatkowe badanie techniczne po dokonanych zmianach konstrukcyjnych pojazdu może posiłkować się opinią Rzeczoznawcy wpisanego na listę Ministra właściwego ds. Transportu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym"  (Dziennik Ustaw z 20 czerwca 2005 Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) rzeczoznawcą samochodową jest osoba, która spełnia warunki określone w Art. 79a tj.:

Art. 79a. 1. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:

    1) (uchylony)

    2) posiada co najmniej średnie wykształcenie;

    3) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;

    4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;

    5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

    6) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;

    7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

1a. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydając zaświadczenie.

3. Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności certyfikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.

5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna.

6. Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję i listę rzeczoznawców samochodowych.

7. Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców samochodowych:

    1) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3;

    2) niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6;

    3) w razie śmierci rzeczoznawcy.

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym związanych, w szczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Zgodnie z cytowanymi na wstępie artykułami rzeczoznawca posiadający wpis na listę Ministra Infrastruktury może również wykonywać  czynności:

Art. 66a
Ustęp 2: Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
pkt 6: w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
pkt 7: zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
Ustęp 3: Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

Art. 79
ustęp 4: Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
pkt.3: mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;

Art. 81
Ustęp 13: W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

Copyright